Privacyverklaring JOUW Online Administratie

 JOUW Online Administratie, gevestigd aan Afrikalaan 12-F, 5232BD te ’s-Hertogenbosch, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

JOUW Online Administratie verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of deze zelf aan ons verstrekt.

 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens via onze website:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Wanneer je bij ons een dienst afneemt, verwerken wij de volgende aanvullende persoonsgegevens:

 • Geslacht
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

JOUW Online Administratie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Btw-nummer
 • Btw-identificatienummer
 • RSIN-nummer
 • KVK-nummer

Op basis van welke grondslag en met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens

De verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende grondslagen:

 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om de overeenkomst te kunnen uitvoeren;
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk om wettelijke verplichtingen na te komen;
 • De persoonsgegevens worden verwerkt met toestemming van de betrokken persoon.

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • Diensten kunnen leveren die voortvloeien uit onze overeenkomst;
 • Om te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit wettelijke bepalingen, zoals het opmaken van fiscale aangiften;
 • Je te kunnen e-mailen of bellen voor het stellen/beantwoorden van vragen die nodig zijn voor onze dienstverlening.

Geautomatiseerde besluitvorming

JOUW Online Administratie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Wij zetten geautomatiseerde verwerking wel in om te kunnen voldoen aan de overeenkomst, waarbij de uitkomsten van deze verwerking altijd eerst met de klant besproken worden voordat deze ter akkoord worden aangeboden. Voordat de resultaten worden verstrekt aan derden, zoals de Belastingdienst, dient de klant deze te ondertekenen.

Hoe lang we de persoonsgegevens bewaren

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld. Uitzondering hierop zijn de gegevens die wij volgens de wet langer moeten bewaren om ons beroep uit te oefenen.

Delen van persoonsgegevens met derden

JOUW Online Administratie verkoopt uw gegevens niet aan derden. Wel kunnen wij de gegevens aan derden verstrekken alleen en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerkingen van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor een overzicht van ons cookiebeleid en de door ons gebruikte cookies kan je terecht op de volgende pagina op onze website: LINK COOKIEBELEID

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt als klant het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door JOUW Online Administratie en heb je recht op gegevensonoverdraagbaarheid. Dit wil zeggen dat je bij ons een verzoek kan indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door JOUW Online Administratie kan je sturen naar info@jouwonlineadministratie.nl. Bij een dergelijk verzoek vragen wij altijd een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen, zodat wij zeker weten dat je het verzoek zelf hebt gedaan. Bij deze kopie is het van belang dat je de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart maakt, ter bescherming van je privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, reageren op het verzoek.

 

Bij het verwijderen van jouw persoonsgegevens zijn wij nog wel gebonden aan andere wettelijke verplichtingen, zoals bewaartermijnen.

 

Wij wijzen je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je van mening bent dat wij verkeerd met jouw gegevens omgaan. Een klacht indienen kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

JOUW Online Administratie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt zo nodig passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht je de indruk hebben dat je gegevens niet goed beschermd zijn door ons, neem dan zeker contact met ons op via info@jouwonlineadministratie.nl.

Contactgegevens

JOUW Online Administratie is onderdeel van JOUW Online Concepts BV

 

Afrikalaan 12-F

5232BD ‘s-Hertogenbosch